هدف از این تحقیق بررسی انواع مدل های هوش هیجانی می باشد.

 

 

مایر و سالوی (1997، به نقل از کاریم  و ویز ، 2011) هوش هیجانی را به صورت توانایی ادراک دقیق، ارزیابی و ابراز هیجان ها، توانایی دسترسی به احساس-ها یا بسط آن ها در جهت تسهیل افکار، توانایی فهم هیجان ها و آگاهی هیجانی و نیز توانایی تنظیم هیجان-ها به منظور ارتقای رشد هیجانی و ذهنی تعریف کردند. به علاوه، سالووی و مایر (1990، به نقل از نقوی ، ریدزون  و منصور ، 2010) هوش هیجانی را دربرگیرنده ی توانایی شخص برای مدیریت احساس ها و هیجان های خود و دیگران، تمایز بین آن ها و استفاده از چنین اطلاعاتی برای هدایت فکر و عمل خود می دانند.

 

 

 

به علاوه، گلمن (1996، به نقل از براملاگ ، 2009) بر مبنای ایده های سالووی، توضیح مختصر دیگری را در مورد ماهیت هوش هیجانی ارائه می دهد «هوش هیجانی نوع دیگری از باهوش بودن است. فهمیدن احساسات خود و استفاده از این احساسات  برای تصمیم گیری های خوب در زندگی است. هوش هیجانی توانایی مدیریت خوب خلق های پریشان کننده و کنترل تکانه هاست. هنگامی که در حال کارکردن برای رسیدن به اهدافتان، به مانعی برخورد می کنید، هوش هیجانی برانگیخته می شود و شما را امیدوار و خوشبین نگه می دارد. هوش هیجانی همدلی است، درک احساسات افراد اطراف شماست، مهارت اجتماعی است و به معنی به خوبی با دیگران کنارآمدن، مدیریت هیجان ها در روابط، توانایی قانع کردن یا رهبری دیگران است.

 

 

 

مدل های هوش هیجانی

مدل توانایی 
این الگو توسط مایر و سالووی (1997) مطرح شد، و برتوانایی وظرفیت تسلط برهیجان ها، افکار، ابراز خویشتن و شناخت احساسات خود و دیگران تأکید دارد (مایر و سالوی، 1997). در این الگو هوش هیجانی دارای چهار عامل است که عبارتند از: (الف) ادراک هیجان ها  به معنی درک و بیان هیجان ها، (ب) تسهیل هیجانی  که عبارت است از دانش و مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از حالت های هیجانی برای آسان نمودن حل مسأله، (ج) فهم هیجانی  به معنی آگاهی از این که هیجان ها چگونه ترکیب می شوند و چگونه با موقعیت ها و دوره های زمانی ارتباط پیدا می کنند و (د) مدیریت هیجان  که عبارت است از مدیریت راهبردی هیجان های خود و دیگران و همچنین توانایی کاهش دادن هیجان های منفی و حفظ هیجان های مثبت.

 

 

 

مدل هوش هیجانی دانیل گلمن
وین برگر  (2002، به نقل از شغابی، 1389) بیان می-کند، دانیل گلمن یکی از اولین حامیان الگوی مختلط در زمینه هوش هیجانی است. گلمن برای توصیف این مقوله از تئوری های روان شناسی بهره گرفته است. از نظر وی هوش هیجانی شامل توانایی هایی شبیۀ اینکه شخص بتواند انگیزه اش را حفظ نماید و هنگام مواجهه با مشکلات استقامت کند و در شرایط بحرانی و تکانشی خود را کنترل نماید و خونسردی خود را حفظ نماید، کامیابی را به تأخیر بیاندازد و با دیگران همدلی کند؛ می باشد. الگوی گلمن شامل جای دادن بیست پنج عامل در پنج خوشه است که شامل خود آگاهی ، خودتنظیمی ، انگیزش ، همدلی  و مهارت های اجتماعی  می باشد (شفیعی تبار، خدا پناهی و صدیق پور، 1387).

 

 

 

 


فهرست مطالب


هیجان    2
هوش هیجانی    3
تاریخچه هوش هیجانی    4
تعاریف هوش هیجانی    8
مدلهای هوش هیجانی    11
مدل توانایی    11
مدل هوش هیجانی دانیل گلمن    14
مدل شخصیتی بار-آن    16
الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی    17
پیشینه تجربی    17
منابع
فارسی
منابع انگلیسی