این نوشتار تحقیق در مورد سازگاری در روانشناسی و انواع آن را  مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 


در لغتنامه دهخدا، سازگاری؛ موافقت در کار، حسن سلوک و در مقابل ناسازگاری؛ ‌بدسلوکی، بدرفتاری و سازگاری نکردن معنی شده است. مک دونالدمی‌گوید: وقتی می‌گوییم فردی سازگار است که پاسخ‌هایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌کند آموخته باشد و به طریقی قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا نیازهایی در او ارضا شود. یک فرد در یک موقعیت اجتماعی خاص می‌تواند خود را به طریق زیادی با آن موقعیت تطبیق و سازگاری دهد.روان‌شناسان همچنین سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده‌اند و خصوصیاتی از شخصیت را بهنجار می‌دانند که موجب سازگاری فرد با محیط خود می‌گردد، یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند و جایگاهی در جامعه برای خود به دست آورد، ولی بسیاری از روان‌شناسان دیگر معتقدند که اگر اصلاح‌سازگاری در معنای همنوایی با اعمال و اندیشه‌های دیگران اعمال شود، دیگر نمی‌توان توصیفی از شخصیت سالم به عمل آورد، آنها بیشتر بر ویژگی‌های مثبتی مانند فردیت، آفرینندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه تاکید دارند.

 

 

 

 برونر معتقد است نظریه های رفتاری عوامل محیطی را علل عمده رفتارهای سازگاری و ناسازگاری می دانند، در نظریه های شناختی عامل اصلی به وجود آورنده و نگهدارنده ی هر گونه رفتار از جمله رفتارهای ناسازگار و سازگار را فرآیندهای شناختی، یعنی افکار و ادراکات فرد به حساب می آورند. در نظریه ها چنین فرض می شود که علت ناسازگاری انسان ها رویدادهای محیطی نیست، بلکه برداشت ها و تصورات آنان از این رویدادهاست (گاز ، 1990). براساس این دیدگاه به کسی سازگار گفته می شود که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات را داراست و چون قادر به انجام چنین کاری است برای خود ارزش واقع بینانه قائل می شود تا تحت تأثیر نوسانات روانی دردناک و اختلاف با دیگران، دچار اختلال نشود، این فرایند به او کمک می کند تا به احساس مناسب تری نسبت به زندگی دست یابد و خود را با شرایط مختلف سازگار نماید (باکر، 1998).

 

 

 

 

برونفن برنر  (1989) بیان می دارد که دیدگاه بافت-گرا، اکولوژیک و تئوری های سیستمی «سازگاری» در قالب تعاملات مکرر و مستمر ارگانیسم با محیط پیرامونی توصیف می گردد. در مجموعه ی این دیدگاه ها، «سازگاری» در قالب «نوعی سیستم کنشوری در بافت حاکم بر کنش ها» تعریف می گردد. بدین معنا که در این دسته از نظریات مجموعه عوامل متعددی بر نحوه ی سازگاری فرد تأثیر می-گذارد. نظام حاکم بر روابط اعضای خانواده، جنسیت، سن، فرهنگ، ارزش ها، سبک های تربیتی رایج در جامعه و مجموعه پدیده های روانی و تحولی همانند بلوغ و پیامدهای عاطفی و شناختی آن همگی از جمله عوامل مؤثر بر نحوه ی سازگاری فرد در سنین مختلف می باشد (برونفن برنر، 1989).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
سازگاری    1
انواع سازگاری   8
1- سازگاری اجتماعی    11
2- سازگاری تحصیلی    11
3- سازگاری خانوادگی    11
تعاریف سازگاری اجتماعی    12
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی    14
1- عوامل فردی    14
2-  عوامل خانوادگی    14
3- عوامل اجتماعی    15
4- عوامل مذهبی و اخلاقی    16
مفهوم سازگاری تحصیلی    17
دیدگاههای نظری درباره سازگاری    21
دیدگاه تحلیل روانی    21
دیدگاه روانشناسی فردی    22
نظریه رونی- اجتماعی    22
نظریه زیستی- اجتماعی    22
نظریه یادگیری    25
نظریه یادگیری اجتماعی    25
دیدگاه روانشناسی شناختی    25
نظریه بافتگرا    26


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی