فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری اجتماعی دانش آموزان عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 


سازگاری اجتماعی هم براین ضرورت متکی است که نیازها و خواسته های فرد با منافع وخواسته های گروهی که درآن زندگی می کند  هماهنگ ومتعادل شود و تاحد امکان، ازبرخوردو  اصطکاک مستقیم وشدید با منافع وضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید(اسلامی نسب، 1373).

 

 

ریموند بودون معتقد است برای اینکه سازگاری اجتماعی یک فرد، عملی باشد  لازم است که :
1-    افکار وبرخوردهای گروه درتضاد باافکار وبرخورد های فرد، که مشخص کننده ی تعلق او به گروه دیگر است، نباشد. 
2-    افکار وبرخوردهای گروه درتضاد بابرخوردهای عمقی فردنباشد. به طوریکه سیستم ارزشی مرتبط باشخصیت او را دچار مشکل سازد(یمنی دوزی سرخابی، 13719).

 

 


 بهر حال، در فرآیند سازگاری، انسان خود را در شرایطی می بیند که مملو از مقررات، محدودیتها، امر ونهی ها، معیار و آداب و  رسوم اجتماعی است،  و  او  باید خود را بااین شرایط وفق دهد. درکل نه تنها موانع، مشکلات، ناکامی ها و شکستهای آدمی  از اوضاع واحوال اجتماعی است، بلکه نیازها، آرمانها وهدف های او نیز رنگ اجتماعی به خودگرفته ودست پرورده فرهنگ ومحیطی می شود که درآن زندگی میکند. بدین سان، مفهوم سازگاری از نظر آدمی، یعنی سازگاری اجتماعی، حتی برای ارضای نیازهای اولیه زیستی ،انسان خود را با وضع اجتماعی وشرایطی که ساخته بشر است روبرو می بیند. درجریان این سازگاری اجتماعی ،زندگی اجتماعی ،به میان کشیده می شود. این برخورد وکشمکش با محیط اجتماعی،  بتدریج به درون انسان کشیده می شود و منشاء تعارضهای روانی، ناکامی واضطراب میگردد (این عقیده بیشتر به دیدگاه فروید نزدیکتر است)  (والی پور 1360).

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری اجتماعی دانش آموزان

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی دانش آموزان

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی دانش آموزان

1-2.مقدمه    18
2-2.  مروری بر مفاهیم اولیه    18
1-2-2.  رشد اجتماعی در دوره نوجوانی    18
2-2-2. نیازهای دوره نوجوانی    22
3-2-2.  لزوم روابط اجتماعی    23
3-2.  مبانی تئوریک سازگاری    25
1-3-2.  مبانی نظری سازگاری اجتماعی    25
2-3-2.  ویژگیهای افراد سازگار    32
3-3-2.  عوامل مؤثر در سازگاری    32
4-3-2.  اشکال سازگاری    34
5-3-2. عوامل مؤثر در فرآیند سازگاری    36
6-3-2.  سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه    42
4-2.  ورزش    43
5-2. بررسی یافته های پیشین    49
6-2. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین    56
الف- منابع فارسی    
ب–منابع انگلیسی