فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری روانشناختی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 

 

سازگاري فرايندي در حال رشد و تحول پويا است که شامل توازن بين آن چه افراد مي خواهند و آن چه جامعه شان مي پذيرد. به عبارت ديگر سازگاري يک فرايند دوسويه است؛ از يک طرف به صورت مؤثر با اجتماع تماس برقرار مي کند و از طرف ديگر، اجتماع نيز ابزارهايي را تدارک مي بيند که فرد از طريق آن ها توانايي هاي بالقوه خويش را واقعيت مي بخشد. در اين تعامل، فرد و جامعه دستخوش تغيير و دگرگوني شده و سازشي نسبتاً پايدار به وجود مي آيد (به نقل از شادمان، 1383). ابعاد سازگاري، شامل سازگاري جسماني، سازگاري رواني، سازگاري اجتماعي قرار دارد پيش درآمد رسيدن به سازگاري هاي رواني، اخلاقي و جسماني، سازگار شدن از لحاظ اجتماعي است (به نقل از شادمان، 1383).

 

 

 


معيارهاي معيني براي ارزيابي کفايت سازگاري يک فرد نسبت به محيط ابداع شده اند. براي مثال، ويژگي هاي زير براي ارزيابي به عنوان پيشرفت اهميت زيادي دارند.

  1. آسودگي يا آرامش روان شناختي: يکي از ضروري ترين علائم ناتواني در سازگاري آن است که احساس گناه يا ترس از بيماري و غيره در فرد شکل مي گيرد. تجربه کردن ناراحتي اغلب به معناي بي کفايتي در سازگاري روان شناختي است.
  2. کارايي شغلي: نشانه ديگري که شاخص مشکلات سازگاري است، ناتواني ديگر در استفاده ي کامل از قابليت هاي اجتماعي است.
  3. نشانه هاي جسماني: گاهي تنها علامت سازگاري نامناسب به شکل آسيب به بافت هاي بدن جلوه مي کند. يک شخص بهنجار و داراي سازگاري خوب نبايد از نشانه هاي جسماني رنج بکشد.
  4. پذيرش اجتماعي: بعضي از افراد سازگار از نظر اجتماعي مورد پذيرش هستند، يعني افرادي هستند که ديگران آن ها را مي پذيرند (به نقل از شادمان، 1383).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری روانشناختی

تعریف عملیاتی سازگاری روانشناختی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری روانشناختی

سازگاري روانشناختي
ملاک و معيار سازگاري
برخي از خصوصيات انسان سازگار به شرح زير است:
مهارت هاي سازگاري عبارتند از:
عوامل مؤثر در سازگاري
متغيرهايي که در سازگاري مؤثر هستند:
مکانيزم هاي سازگاري در زندگي خانوادگي
ديدگاه ها در مورد سازگاري
ديدگاه زيستي- رواني- اجتماعي
ديدگاه تحليل رواني
ديدگاه يادگيري اجتماعي
رويکردهاي يادگيري اجتماعي
ديدگاه علوم رفتاري
ديدگاه مراجع محوري
ديدگاه انسان گرايي

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی