هدف از این تحقیق رویکردها و نظریه های اضطراب می باشد.

 

 

اساساً اضطراب را نمي‌توان در قلمرو آن چه تحت عنوان آزردگي مشخص مي‌شود محدود كرد، چرا كه احساس اضطراب نه تنها در بيماران افسرده، وسواسي و روان گسسته وجود دارد، بلكه در افراد بهنجار نيز به صورت‌هاي مختلف، پديدار مي‌گردد. شايد به همين دليل است كه در مورد اضطراب نمي‌توان تعريف مشخص و روشني را ارائه داد، چرا كه اضطراب در افراد مختلف به گونه‌هاي متفاوت بيان مي‌شود.  اضطراب يك حالت احساسي و هيجاني است كه از خصوصيات برجسته آن توليد حالت بي‌قراري و دلواپسي است كه با اتفاقات زمان و شرايط تناسب ندارد (معاني، 1370). 

در ذيل نظريه‌هاي مكاتب گوناگوني به اضطراب را از نظر مي گذرانيم و خواهيم ديد كه اين مكاتب، سازه اضطراب را تببين مي‌كنند، البته هيچ كدام از آن تبيين رضايت بخش يا كاملي از علت و ماهيت اضطراب ارائه نمي‌كنند، با اين همه، هر يك در پيشبرد دانش ما براي شناخت بيشتر اين پديده سهمي دارند. 

 

 

نظريه‌هاي زيست شناختي اضطراب 

البته ترديدي نيست كه همراه با اضطراب يك فرآيند زيست شناختي نيز وجود دارد. اما پرسشي كه به ميان مي‌آيد اين است كه در بحث از سبب شناسي اضطراب، آيا اين فرآيند بعداز مكانيسم‌هاي روان‌شناختي اوليه قرار مي‌گيرد يا آن كه تجربه‌هاي متفاوت افراد از اضطراب صرفاً مبين ساخت زيست شيميايي و كاركرد مغزي متفاوت آن‌هاست. به منظور درك پيچيدگي‌ مغز و فرآيندهاي زيست شيميايي همراه با اضطراب، نخست لازم است بحث مختصري پيرامون مباني كالبدشناسي عصبي داشته‌باشيم. مي‌توان مغز را تقريباً به سه ناحيه تقسيم كرد: ناحيه بسيار پيشرفته پيش مغز ، كه مركز هوش و استدلال است، ميان مغز  يا سيستم ليمبيك به ويژه بادامه  كه در فرآيندهاي هيجاني دخالت دارد. سومين ناحيه، مغز پسين  است كه در تعادل حياتي نقش دارد. اين ناحيه شامل هيپوتالاموس و غده هيپوفيز است و اين ساختارها هستند كه در پاسخ هاي زيست شناختي اضطراب و فشار رواني اهميت ويژه‌اي دارند (پاول و اندايت ، 1378). 

 

 


نظريه فرويدي:

فرويد  بين سه نوع متفاوت از اضطراب تمايز قائل شده است: اضطراب عيني يا اضطراب در برابر واقعيت كه هر كسي آن را تجربه مي‌كند و قابليت واكنش به خطر واقعي است آن گونه كه در همان خارجي رخ مي‌دهد. فرويد مشخص مي‌كند كه چنين اضطرابي هم منطقي و هم متناسب با محرك مي‌باشد. چنين اضطرابي شيوه‌اي سريع و سازگارانه است كه فرد هنگام مواجهه با خطر به آن متوسل مي‌شود. دو شكل اضطراب كه موجب مشكلات رواني مي شوند اضطراب اخلاقي  و اضطراب روان رنجوري  خوانده مي‌شوند (پاول و اندايت، 1378). 
فرويد اظهار مي‌دارد كه نخستين تجربه اضطراب در اثر تولد رخ مي‌دهد. نوزاد از رحم كه جايي امن براي اوست جدا مي‌شود و وارد يك موقعيت نو و ناآشنا مي‌شود و به ناگاه در مي‌يابد كه نيازهاي نهاد  يا تأخير ارضا مي شود. اين اضطراب اوليه است كه پس از آن براي تمامي تجربه‌‌هاي ديگر الگو مي شود به دومين شكل از اشكال سه گانه اضطراب فرويد بر مي‌گرديم. اضطراب اخلاقي به ترس از تنبيه توسط فراخود  اشاره دارد و زماني رخ مي‌دهدكه نهاد، فرد را مجبور كند تا رفتاري را انجام دهد يا تمايل انجام آن رفتار را در او برانگيزد و رفتار با هنجارهاي معمول، سازگار نباشد (پاول و اندايت، 1378). 

 

 


نظريه‌هاي رفتاري اضطراب

آزمايش‌هاي اوليه واتسون  و رينر  اضطراب را بر اساس نظريه رفتاري مورد پژوهش قرار داده. بنابر توصيف آن‌ها، هراس‌ها مي‌توانند از طريق شرطي شدن كلاسيك فرا  گرفته شوند و اين تبيين را از آزمايش‌هايي كه در مورد آلبرت كوچولو انجام داده بودند، به دست آوردند (سيف، 1367). 
ماوور  در اين مورد نظريه دو عاملي را ارائه داده است. در عامل اول، ترس ها همان گونه كه اشاره شد از طريق شرطي‌سازي كلاسيك ايجاد مي‌شوند و فرد ياد مي‌گيرد كه ترس را به وسيله گريز آموزي كاهش دهد. كاهش ترس از طريق اجتناب يعني دومين نوع يادگيري شرطي سازي فعال ايجاد مي‌شود و پاسخ اجتنابي فرا گرفته مي‌شود. مساله آموخته مي شود و اضطراب كاهش مي‌يابد و تقويت مي‌شود. نظريه سليگمن نيز بر اساس پيوستار از پيش آمادگي، عدم آمادگي مي‌تواند بر فهم ترس شرطي شده كمك كند. محرك‌هايي كه ما نسبت به آن‌ها از نظر فيزيولوژيكي آمادگي داريم، با سرعت بيشتري نسبت به محرك‌هاي غير آماده، شرطي مي‌شود (سيف، 1367). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

اضطراب امتحان    9
اضطراب    9
تعاريف اضطراب    12
فيزيولوژي اضطراب    13
سبب شناسي اضطراب    14
علائم اضطراب    15
1-    علائم جسماني اضطراب:    15
2-    علائم رواني اضطراب:    15
بيماري‌هايي كه در اثر اضطراب ايجاد مي‌شود:    16
رويكردهاي نظري به اضطراب    19
نظريه‌هاي زيست شناختي اضطراب    19
نظريه‌هاي روانكاوي    21
نظريه فرويدي:    21
نظريه نو فرويدي :    22
نظريه‌هاي رفتاري اضطراب    23
نظريه يادگيري شناختي – اجتماعي    24
نظريه‌هاي شناختي اضطراب    24
اضطراب امتحان    25
مؤلفه‌های اضطراب امتحان    26
خودکارآمدی و اضطراب امتحان    27
روشهای کاهش اضطراب امتحان    27
2-3- پیشینه‌ی پژوهشی    29
2-3-1- پیشینه‌ی داخلی    29
2-3-2- پیشینه‌ی خارجی    35
منابع    38

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی