هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران می باشد.
 

 

یکی از رویدادهای شناخت در زمینه اضطراب آن است که اضطراب با پیش بینی رخداد یک رویداد منفی یا زیان بار و یا ادراک تهدید (بک و همکاران، 1985) فرا خوانده می شود. ادراک افراد از تهدید بوسیله قضاوت ذهنی اشان از پیش بینی یک رویداد منفی و پیامد یا تنفر از آن رویداد تبیین می شود (کار، 1974).مطابق نظریه شناختی افراد دارای اختلالات اضطرابی خطاهای شناختی زیادی در فرآیند پردازش دارند یعنی افراد به طور فعال واقعیت ها را در مورد خودشان و محیط اطرافشان دریافتمی کنند (کلارک و ولز 1995).اسکلنکرو لیری (1982) برنقش ایفا شده توسط باورهای خودکارآمدی در احتمال اضطراب اجتماعی تاکید کرده اند.

 

 

و اینکه اضطراب اجتماعی زمانی بوجود می آید که افراد برای موقعیت های تهدید کننده احساس ناکارآمدی می کنند افراد در موقعیت های اجتماعی زمانی احساس ایمنی خواهند کرد که :
1-    آنها هدفی برای ایجاد تاثیر مطلوب روی دیگران نداشته باشند، بنابراین در این صورت در مورد واکنش های ارزیابی دیگران نگران نیستند.
2-    آنها برای ایجاد یک تاثیر مطلوب روی دیگران تلاش می کنند و معتقدند افراد چنین احساس امنیتی ندارند اگر چه آنها ممکن است، بخواهند چنین تاثیر مطلوبی ایجاد کنند آنها ممکن است :
1-    درباره چگونگی انجام آن مطمئن نباشند.
2-    باوری که آنها قادر نیستند واکنش های مطلوب از سوی دیگران دریافت کنند.

 

 

 

کلارک و ولز (1995)برپایه الگوهای شناختی به شکل های تخصصی شناخت درمانی دست یافته اند در این شیوه درمانی آمیزع ای از فنون شناختی و رفتاری طراحی شده است که افراد مضطرب اجتماعی را در راستای شناسایی و اصلاح افکار و باورهای تحریفی و اضطراب زا یاری می رساند. این روش درمانی می تواند کاهش احتمال پیامد برآورد رخداد های منفی اجتماعی را به دنبال داشته باشد. فوا  و همکاران (1996) دریافتند احتمال و پیامد برآورد رویدادهای منفی اجتماعی پس از 12 هفته رفتار درمانی شناختی کاهش می یابد. بطور کلی هر الگوی شناختی اضطراب (کلارک ولز،1995، بک، 1985، راپی  و هیمبرگ، 1997) تاکید می کنند که افراد مضطرب اجتماعی نگران این موضوع هستند که چگونه آنها بوسیله دیگران ادراک و ارزیابی می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی اضطراب 2
 2-2-1-اضطراب شناختی2
 2-2-2- اضطراب جسمانی3
2-3- انواع اضطراب 23
2-4- نظریه های اضطراب24
 2-4-1-نظریه اضطراب چند بعدی 25
 2-4-2- نظریه فاجعه 25
 2-4-3- نظریه اضطراب بهینه 26
2-5- چگونگی اندازه گیری اضطراب 26
2-6- نشانه های اضطراب 27
2-7- سبب شناسی و درمان اضطراب از دیدگاه روان کاوی ، رفتاری و شناختی 27
 2-7-1- نظریه روان پویشی 27
 2-7-2- نظریه رفتاری28
 2-7-3- نظریه شناختی 29
 2-7-4- نظریه طرحواره بک 32
2-8- مدل شناختی کلارک و ولز32
 2-8- 1- الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ ( 1997 
2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین
 2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-19- جمع بندی سوابق پژوهش و چشم انداز

منابع و مآخذ