هدف از این تحقیق علائم اضطراب و توصیف بیماران مضطرب می باشد.

 

 

اتكينسون و هيلگارد  اضطراب را اين گونه تعريف مي كنند: «حالت نگراني و دلشوره كه با ترس پيوند دارد.  موضوع اضطراب  (مانند خطري مبهم يا يك رويداد احتمالي ناگوار) معمولاً نامشخص تر وغیر اختصاصي تر از موضوع ترس (مانند يك حيوان وحشي) است (اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد، 1368). ربر ، اضطراب را چنين تعريف مي كند: «اضطراب معمولاً به يك حالت هيجاني ناخوشايند و مبهم اطلاق مي شود كه با پريشاني، وحشت و هراس و تشويش همراه است» (به نقل از درتاج، 1372).


شخصي كه مضطرب است از عصبي بودن، تنش، بي قراري و تحريك پذيري شكايت مي كند. و اغلب در به خواب رفتن مشكل دارد. شخص مضطرب به آساني خسته مي شود، «دلشوره» و سردرد و تنش عضلاني و اشكال در تمركز فكر دارد.

 

 


علائم رايج در اضطراب و توصيفهاي افراد دچار اضطراب شديد از وضع خود: (به نقل از خاکسار، 1387)

علايم:
1-عصبي بودن، قرار نداشتن.
2- تنش. 
3- احساس خستگي.
4- سرگيجه.
5- تكرر ادرار.
6- تپش قلب.
7- بي حالي.
8- تنگي نفس.
9-تعريق.
10- لرزش.
11- نگراني و دلهره.
12- بي خوابي.
13- اشكال در تمركز حواس.
14- گوش به زنگ بودن.

 

 

گل پور چمر کوهر (1391)، با عنوان اثربخشي كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود ذهن آگاهي و افزايش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان انجام شد پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن اگاهي بر بهبود ذهن آگاهي و افزايش ابراز وجود دانش آموزان پايه ي سوم راهنمايي كه به اضطراب امتحان مبتلا بودند، انجام شد. به همين منظور تعداد 45 دانش آموز دختر و پسر از ميان دانش آموزان شهرستان نوشهر كه داراي اضطراب امتحان بودند به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و يك گروه گواه گمارده شدند. از پرسشنامه ها ي اضطراب امتحان، ذهن آگاهي و ابراز وجود براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. نتايج تحليل واريانس چند عاملي بر روي تفاضل نمره هاي پيش آزمون – پس آزمون نشان داد كه بين گرو ه هاي آموزش ذهن آگاهي و گواه در متغير هاي ذهن آگاهي و ابراز وجود و اضطراب امتحان تفاوت معني داري وجود دارد. روش آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود ذهن آگاهي، افزايش ابراز وجود و اضطراب امتحان مؤثر بود (چمر کوهی، 1391).

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

2-6-اضطراب    3
شكل 2-1: مدل سه نظامي اضطراب    5
2-6-1-ظاهر عمومي و رفتاری فرد مضطرب    5
2-6-2-علائم اضطراب    5
2-6-3-توصيف بيماران مضطرب    6
2-7-مبانی رابطه بین متغیرها    7
2-8- پیشینه تحقیقات    15
2-8-1-تحقیقات داخلی    15
2-8-2- پیشینه تحقیقات خارجی    21
منابع و مآخذ    27