این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه دانشجویان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 


فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه :
خط مشی حوزه امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاهها ،پشتیبانی  مشارکت داوطلبانه و فعالیت خودجوش دانشجویان مستعد و علاقمندی است که متقاضی اجرای برنامه علمی ،فرهنگی و هنری در سطح دانشگاه و نیز اجرای برنامه های بین دانشگاهی و ملی در قالب ارائه طرح های پیشنهادی به دفتر امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است .در وزارت علوم تحقیقات و فناوری که محل و مأمن حضور فرهیختگان کشور می باشد،جایگاه و نقش پژوهشی به عنوان مبنای برنامه ریزی واتخاذ تصمیم بر همگان روشن است . رکن اصلی این نهادراجوانان دانشجو که سرما یه های اصلی و آینده سازان کشور می باشند تشکیل می دهد.

 

 

 

بی تردید توفیق در دستیابی به اهداف عالی و پیشرفت کشور ،مر هون جهدوجهاد و تکاپوی فکری و عملی وتلاش و سازندگی نسل جوان به ویژه دانشجویان است.از این رو وزارت علوم تحقیقات وفناوری بادرک زمانشناسانه دز تحولات جهانی در عرصه منابع نیروی انسانی داوطلب وبه منظور فعالیت های مختلف دانشجویی و افزایش انگیزه آنان و ایجاد شورونشا ط اجتماعی  و کمک به توسعه وفاق وسازگاری جمعی وبه ویژه توجه به اصل تغییر نیازها  وبا تآکید براصل مشتری مداری وتوانمندسازی دانشجویان در عرصه های مختلف از جمله فعالیت های ورزشی مبادرت به راه اندازی انجمن ها ،کانون ها،شوراها و نهادهای مختلف نموده است. 

 

 

 


از جمله فعالیتهای فوق برنامه که لیست آن ازمعاونت فرهنگی وزارت علوم وتحقیقات وفناوری گرفته شده:1-کانون های فرهنگی وهنری 2-انجمن های علمی 3-تشکل های سیاسی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه

تعریف عملیاتی فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه

2-1-23-فعالیت های مکمل  
2-1-24-اهمیت و ضروریت فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-25-اهداف فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-26-تعاریف فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-27-فعالیت مکمل 
2-1-28-فعالیت کمک برنامه و مکمل 
2-1-29-فعالیت فوق برنامه ی درسی 
2-1-30-ماهیت فلسفی فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-30-فعالیت های مکمل و فوق برنامه از دیدگاه فلاسفه ی تعلیم و تربیت 
2-1-30-1-دیدگاه ویلیام جیمز 
2-1-30-2-دیدگاه اسپنسر 
2-1-30-3-دیدگاه ادوارد کلاپارد  
2-1-30-4-دیدگاه ژان ژاک روسو 
2-1-30-5-دیدگاه کمینوس 
2-1-30-6-نظریه ی هربارت 
2-1-30-7-نظریه ی جان دیویی 
2-1-31-پیشرفت تحصیلی 
2-1-32-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی 

 


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی