دانلود پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی جهت رشته علوم اجتماعی در قالب 43 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﺨﺺ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺷﻐﻠﺶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ. ﺍﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺷﻤﺎ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ. . . ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﻴﺪ.

 

 

 

ﺍﻳﻦ پاورپوینت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻻﺯﻡ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.

 

 

 

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ  شرايطي است كه ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﺮگ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺯﻟﺰﻟﻪ،ﺳﻴﻞ،ﺭﺍﻧﺶ،ﻃﻮﻓﺎﻥ،ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺮﻳﻖ ،ﻧﺸﺖ ﮔﺎﺯ ،ﻧﺸﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺩﺷﻤﻦ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻲ ﻭ … ﺍﺳﺖ.

 

 

 

فهرست مطالب
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ 
واقعه آتش سوزی ماه محرم در مسجد ارگ تهران
چاره چیست ؟
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ
شرایط اضطراری در پیرامون ما
انواع حوادثی که ما را تهدید می کند و نیازمند تخلیه اضطراری است
محافظت خود وخانواده واطرافیان و محیط کار
طرح عملیات اضطراری
ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ
موارد طرح عملیات اضطراری
آگاهی افراد از یک وضعیت اضطراری
مشخص کردن مسیرها و خروجی های تخلیه
اطمینان کسب کنید که مسیرها ی تخلیه و خروجی های اضطراری دارای شرایط زیر باشد
نقش هماهنگ کننده ها مدیران و سایرین در تخلیه اضطراری
فرد هماهنگ کننده مسولیت های زیر را بر عهده دارد
شرح وظیفه گروههایی که به امداد رسانی خواهند پرداخت
مکان امن برای نگهداری اسناد
مکانی امن برای تجمع افراد بعد از خروج اضطراری
سرشماری افراد پس از تخلیه
تجهیزات خاصی که باید در شرایط اضطراری فراهم کنید
منابع